Terug

 

Deze pagina maakt deel uit van de website van het LaoShan Centrum Holland

" Vakantie met een extra dimensie!
Verstilling en verdieping

Oostenrijk Mallorca Ibiza Duitsland Nederland "

 

            

Zes Vragen over QiGong

Wat is Qigong?
Qigong is een meer dan 3000
jaar oude Chinese bewegings-
en gezondheidsleer, die ook
in het Westen door steeds meer
mensen met groot enthousiasme
beoefend wordt. In China is de
Qigong naast de akupunktuur,
akupressuur en kruidenleer een
van de vier behandelings- en
therapie-vormen van de tra-
ditionele Chinese geneeskunde.
Enerzijds worden Qigong-
oefeningen in Chinese sana-
toriums en ziekenhuizen doel-
gericht therapeutisch ingezet
ter genezing, anderzijds zijn
daar deze oefeningen
(waarvan er wel honderden
zijn) diep in de traditie van
de mensen verworteld en
worden van generatie op
generatie preventief beoefend
om de gezondheid te
waarborgen.
Waar kan Qigong
bij helpen?

Het gebied waarop men
Qigong-oefeningen kan inzet
ten is zeer groot. QiGong
werkt heel goed bij
onschuldiger aandoeningen
zoals verkoudheden, maar
ook bij ziektes van de innerlijke
organen, spieren en gewrichten,
bij chronische ziektes en wordt
als therapie bij kwaadaardige
ziektes als kanker gebruikt.
H e t beslissende en belangrijke
bij QiGong is echter dat de
mens zelf aktief zijn genezings-
proces kan bevorderen en zijn
afweersysteem kan versterken.
Daarom kunnen QiGongoefe-
ningen ook bijzonder goed
helpen om bij psychische
overbelasting zoals stress en
sterke emotionele problemen.
(bijv. depressies en rouw) weer
tot rust en in balans te komen.
Waarom kan QiGong zo  
alomvattend helpen?

De traditionele Chinese
geneeskunde is een methode die
de mens -lichaam en geest -
als een geheel behandelt.
Het gaat er ni et alleen om de
ziekte, d.w.z. de symptomen
van de ziekte, te behandelen,
maar ook haar oorzaken.
Deze oorzaken kunnen zowel
op het sociale als het
emotionele vlak liggen: thuis,
in de werksituatie of in de
maatschappij. Er kan echter
ook een oorzaak ligg en bij
klimaat-faktoren
(men onderscheidt hitte,
koude, vocht en wind).Aan
alle psychische en licha-
melijke problemen en ziektes
ligt volgens de Chinese genees-
kunde een onevenwichtigheid
en verstoring van het energie-
systeem en de energiestroom
ten grondslag. Dat betekent
een disharmonie van Yin en
Yang in de lichaamsorganen
of in de meridianen.
Iedere therapievorm, zoals
bijvoorbeeld Qigong, zou daar-
om tot doel moeten hebben
het evenwicht tussen Yin en
Yang te herstellen en de
energiehuis-houding te reguleren.
Hoe langer en hoe meer iemand
QiGong oefent, des te meer zal
het hem lukken zijn lichamelij-
ke, geestelijke en energetische
situatie te harmoniseren, d.w.z.
men ontwikkelt langzaamaan de
vaardigheid om momenten van
aktiviteit en passiviteit, van rust
en beweging, van gedre-
venheid en geduld, van eigen-
waarde en meevoelen enz. enz.
uit te balanceren.
Hoe ziet zo'n Qigong-
oefening eruit?

Om onze levenskracht d.w.z.
onze geestelijke en lichamelij-
ke funkties tot op hoge leeftijd
optimaal te kunne n bewaren,
is de eenheid van lichaam,
geest en ademhaling van groot
belang. Hier begint de QiGong-
oefening. Naar hun vorm on-
derscheiden we enerzijds oefe-
ningen waarbij men betrekke-
lijk stille houdingen in liggen,
zitten en staan inneemt, en an-
derzijds beweeglijke oefenin-
gen in het staan of lopen
( bijv. GuoLin-QiGong tegen
kanker). Beide vormen worden
in verschillende kombinaties
uitgevoerd en zijn daarbij
gericht op het doorstromen
van de energie (Qi) in de
meridianen. Dat heet het
"innerlijk trainen" . Het "uitwen-
dige trainen" bestaat uit het
verkrijgen en verbeteren van
de funkties van spieren, botten,
pezen, banden en de ge-
wrichten alsook de verzorging
van de organen. Voorwaarde
bij alle QiGongoefeningen is
echter een met de aandacht
naar binnen gecentreerd zijn,
een bewuste rustige adem en
ontspannen lichaams-houding.
Door het naar binnen centreren
van de aandacht in jezelf
bereiken we niet alleen dat we
spanningen in het lichaam beter
kunnen waarnemen en loslaten,
maar wordt ook de gedachten-
stroom tot stilstand gebracht.
Je komt in een toestand van
gelatenheid en rust d.w.z.
delen van de hersenschors
komen tot rust en het lichaam
gaat over tot zelf-regulatie
(bloeddruk, zenuwgestel, hor-
moon- suiker- en vetspiegel
worden positief beinvloed).
Verbonden met de geestelijke
ontspanning heeft men ook de
lichamelijke ontspanning nodig.
Dit komt tot stand door
strekking bijv.in de arm- en
schoudergewrichten, de
wervelkolom, de benen enz.
Daardoor bereiken we een
elasticiteit die er voor zorgt dat
de meridianen geaktiveerd
worden, de bloedvaten gerekt
en de doorbloeding van de
kleine bloedvaatjes verhoogd.
De gewrichten worden beter
gevoed en de funktie van de
organen wordt verbeterd.
Het gaat hier in het bijzonder
om de ademhaling. Door een
ont spannen elastische toe-
                                                     
stand van schouder-, borst-
en buikmusculatuur verandert
de ademhaling. Er onstaat een
versterkte buik-ademhaling
die positief op de zuurstof-
verzorging, de stofwisseling,
de doorbloeding en de aktiviteit
van het hart in-werkt. Een diepe
ademhaling vanuit de onderbuik
helpt eveneens om de geest de
bevrijden van de overvloed
aan gedachtes en brengt
daardoor de hele psyche tot
rust.
Wat is het verschil
tussen Tai Chi en
Qigong?

Veel mensen kennen de Chi-
nese gevechtskunst Tai Chi
Chuan met haar rustige,
zachtvloeiende bewegingen.
Diezelfde vloeiende en sier-
lijke bewegingen vinden we
ook in Qigong. Terwijl Qi-
Gong al meer dan 3000 jaar
oud is, is TaiChi pas in de
dertiende en veertiende eeuw
na Chr. ontstaan. Beide
bewegingssystemen zijn geba-
seerd op onspanningsprincipes
van de Yin en Yangleer en het
meridiaansysteem, maar het
verschil tussen QiGong en Tai
Chi is echter dat Tai Chi een
verdedigingskunst als achter-
grond heeft, terwijl het er bij
QiGong om gaat de levens-
processen bewust vorm te ge-
ven en de ideale levensver-
wachting te bereiken.
Waarom is QiGong
juist voor oudere
mensen bijzonder
geschikt?

De Chinezen blonken uit in
het gadeslaan van de natuur.
Ze stelden vast dat alles in de
natuur zich op een rythmische
wijze uitdijt (yang) en zich ook
weer samentrekt (yin), of het
nu de makrokosmos (heelal)
betreft of de mikrokosmos
(mens). Een voorbeeld daarvan
zijn de jaargetijden: voorjaar,
zomer, nazomer = de natuur
dijt zich uit. herfst en winter =
de natuur trekt zich samen.
Ook de mens, d.w.z. zowel
geest als lichaam, dijt zich uit:
geboorte, jeugd, volwassen-
heid...en trekt zich weer sa-
men, krimpt weer in: ouder-
domen en sterven. Qigong
wil dit proworden van vaten,
pezen, banden en -ces van
samentrekken en krimpen,
het kleiner en korter
gewrichten tegenhouden of
zelfs weer herstellen. Qigong
wil helpen om de jeugdige
vitaliteit, de levensvreugde
en de innerlijke schoonheid
te ontvouwen en te bewaren
Waar kan ik Qigong
leren en beoefenen?

Het LaoShan Centrum
Holland organiseert jaarlijks
een aantal kloosterweekends
QiGong in Denekamp
(Twente) en Qigongvakanties
naar prachtige kloosters.
Ibiza (Maart en Mei) en
Oostenrijk (Juli/Aug /Okt).            

 

Terug